Wakacyjny konkurs plastyczno-fotograficzny

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNEGO „SZLAKAMI OSOBLIWOŚCI POWIATU LUBIŃSKIEGO”

 

1. Organizator:
Komenda Hufca ZHP Lubin
Zespół Programowy Hufca

Koordynator – hm. Beata Rzepka

 

2. Termin: 19.06.2015 – 31.08.2015r.

Ostateczny termin dostarczenia prac upływa 03 września 2015r.
Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w dniu 12 września na rozpoczęciu roku harcerskiego.

3. Cele turnieju:

- rozwijanie wyobraźni i twórczych umiejętności zuchów i harcerzy

- kształtowanie świadomości ekologicznej

- wzbogacanie wiedzy o Powiecie Lubińskim

- prezentacja talentów plastycznych / fotograficznych 

- rozbudzenie kreatywności

4. Uczestnicy konkursu

- zuchy

- harcerze

- harcerze starsi

- wędrownicy

- instruktorzy

 5. Warunki uczestnictwa
Samodzielne wykonanie prac zgodnie z tematyką konkursu i terminowe przesłanie na adres Organizatora.
HUFIEC ZHP W LUBINIE
UL. 1-GO MAJA 17a
59-300 LUBIN

z dopiskiem : Konkurs plastyczno-fotograficzny „Szlakami Powiatu Lubińskiego”

Prace nadesłane na Konkurs powinny być barwne, ukazywać powiat lubiński w sposób przyjazny, zachęcać turystów do przyjazdu.

Przedmiotem prac powinny być :

- zabytkowe obiekty architektoniczne

- środowisko wodne – fauna i flora

- krajobrazy , pejzaże

- zwyczaje i tradycje

- baśnie i legendy itp.

Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

 6. Zasady zgłaszania prac konkursowych
 

A – CZĘŚĆ PLASTYCZNA

TECHNIKA I FORMAT PRAC 
- wszystkie techniki malarskie i grafiki warsztatowej.

- prace nie oprawione graficzne : w formacie A-3 lub A-4.

malarskie : maksymalnie 100x70 cm

UWAGA!!

Prosimy zadbać o właściwy transport prac. Prace zrolowane, złożone, pogniecione – nie będą przyjmowane.

WYMAGANIA KONKURSOWE 
- uczestnik konkursu może zgłosić od 1 do 2 prac.

- nie przyjmujemy prac zbiorowych.

- każda praca na odwrocie musi zawierać czytelne dane: tytuł, imię i nazwisko autora, wiek, typ oraz numer i nazwę gromady / drużyny.

- warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie prac wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia

B – CZĘŚĆ FOTOGRAFICZNA 
TECHNIKA I FORMAT PRAC

- akceptowane będą prace czarno-białe i kolorowe w dowolnej technice fotograficznej

w postaci odbitek w technice klasycznej lub drukowane na papierze fotograficznym.

- prace na nośniku elektronicznym nie będą rozpatrywane.

- dopuszczone do konkursu będą prace w formacie od 18x24 cm do 30x40 cm.

WYMAGANIA KONKURSOWE

- uczestnik konkursu może zgłosić do 2 prac pojedynczych

- każda praca powinna być wyraźnie opisana, a w opisie zawierać: tytuł, imię i nazwisko autora, wiek, typ oraz numer i nazwę gromady / drużyny - opisy powinny być wykonane w sposób nie uszkadzający odbitki (bez śladu na obrazie).

- do prac autor załącza pisemne oświadczenie o osobistym wykonaniu zdjęć z własnoręcznym i czytelnym podpisem

 

OŚWIADCZENIE

……………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

 

Ja niżej podpisana (y) oświadczam, że prace przygotowane na konkurs
wykonałam (em ) samodzielnie.

 

 

………………………………………….              …………………………………….
(miejscowość, data)                                      własnoręczny podpis

 

1. Zgłoszenie udziału w Konkursie wymaga wypełnienia formularza zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, stanowiącego załącznik nr 1  lub nr 2 do niniejszego Regulaminu.

2. Prace nadesłane po terminie nie będą dopuszczone do Konkursu (nie będą rozpatrywane).

3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem prac konkursowych ponoszą Uczestnicy Konkursu.

4. Organizatorzy nie biorą na siebie odpowiedzialności za uszkodzenia lub zaginięcie przesyłek przesłanych pocztą lub dostarczanych w inny sposób.

5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w formularzu zgłoszeniowym, a przede wszystkim za zmianę danych osobowych i/lub adresu email, która uniemożliwi odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.

 

Podsumowanie roku harcerskiego 2014 / 2015

Wakacje zbliżają się wielkimi krokami więc przyszła pora na podsumowanie harcerskiego roku pracy 2014-2015. Drużyny harcerskie i gromady zuchowe spotkały się na biegu patrolowym na ścieżce edukacyjnej "Dolina Zimnicy" w Lubinie w dniu 19.06.2015 r. Wszyscy sprawdzili się ze znajomości  zasad udzielania I pomocy, terenoznawstwa, historii ZHP, struktury. Mimo, że pogoda nie sprzyjała na grę stawiło sie ponad 120 osób w reprezentacjach drużyn z Lubina, Rudnej, Raszówki i Chocianowa. Każdy mógł się ogrzać i posilić przy ognisku. Na koniec odbył się apel, na którym wręczono nagrody i wyróżnienia.


Klasyfikacja najlepszych jednostek Hufca ZHP w Lubinie w roku 2014/2015 przedstawia się następująco:

Gromady Zuchowe:
1. Miejsce - 19 GZ "Przyjaciele Zwierząt" z Lubina
2. Miejsce - 1 GZ "Magiczny Krąg Przyjaźni" ze Ścinawy
3. Miejsce - 74 DH "Szaniec" (pion zuchowy) z Chocianowa

Drużyny Harcerskie:
1. Miejsce - 74 DH "Szaniec" (pion harcerski) z Chocianowa
2. Miejsce - 13 DH "Bastion" z Lubina
3. Miejsce - 11 DH "Luna" z Rudnej.

Wymienione powyżej jednostki otrzymały tytuł Wzorowej Gromady/Drużyny Hufca ZHP Lubin, a ich drużynowi tytuły Wzorowych Drużynowych.
Wyróżnione jednostki hufca puchary, dyplomy oraz nagrody a wszyscy uczestnicy otrzymali upominki za udział.
.
Sponsorami nagród i upominków byli: Prezydent Miasta Lubina, Burmistrz Miasta i Gminy Ścinawa, Wójt Gminy Lubin, Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów, Starosta Lubiński , Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji.
Organizatorem imprezy była 77 DH "Silvestris" pod kierownictwem dh. Natalii Dyck.

Wracający po grze do domu zuchy i harcerze byli dumni i zadowoleni nie tylko z nagród ale z tego, że nie straszna im żadna pogoda i nawet w strugach deszczu potrafią doskonale się bawić.

Łukasz Nowicki - Komendant Hufca ZHP Lubin

Teraz Afryka! - nowa propozycja programowa

Powszechna wiedza na temat Afryki w Polsce jest bardzo mała. Wielokrotnie podejmowane różne działania edukacyjne przynoszą wprawdzie pewien skutek, ale jest on daleki od zadawalającego. Tymczasem, jak mówi wielu – Afryka to kontynent XXI wieku!
Stąd pomysł na propozycję programową „Teraz Afryka”. Dziś trafia w wasze ręce!

 
Nasz projekt ma na celu zmieniać tę rzeczywistość. We współpracy z Fundacją Ekonomiczną Polska – Afryka Wschodnia opracowaliśmy materiały (propozycje programową, mapy, krótkie filmiki itp.), które pomogą zrozumieć i pokażą życie na sąsiadującym z naszym kontynencie.

 
W propozycji programowej znajdziecie wiele pomysłów na realizację tematów dotyczących Czarnego Lądu. W zależności od metodyki i wieku będą do nich min. należały:

  
- zróżnicowany kontynent wielu ludów, kultur, państw,
- największe królestwo zwierząt na Ziemi,
- szkoła i czas wolny młodego skauta w Afryce,
- rytm, śpiew, taniec – tym żyje Afryka,
- rośliny – podstawa posiłków w Afryce,
- ważne momenty w życiu Afrykańczyka,
- granice od linijki – jaka była historia Afryki?,
- ekonomia w Afryce – innowacyjność z potrzeby,
- afrykańscy nastolatkowie XXI wieku,
- skauting w Afryce – afrykańskie początki, bogactwo w różnorodności,
- zagrożenia dla natury w Afryce – skutki dla nas,
- rodzina polisą ubezpieczeniową Afrykańczyka - rola wspólnoty,
- jak mądrze pomagać w rozwoju Afryki?,
- kontynent XXI wieku – rozwój Afryki.

   
Więcej informacji o Afryce i jej życiu, ubranych w pomysły na zbiórki, gry, ćwiczenia, projekty czy też pomysły na międzynarodową służbę znajdziecie w materiale Teraz AFRYKA! Zachęcamy do wykorzystania go podczas przygotowywania zbiórek!

  
Materiału szukajcie w Centralnym Banku Pomysłów!     http://cbp.zhp.pl/propozycje/

 

 

 
hm. Emilia Kulczyk
członkini GK ZHP

Jak wakacje to tylko z harcerzami w Wygnańczycach!

Wybory delagatów na IX Zjazd Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

W dniu 5 września odbył się Nadzwyczajny Zjazd Hufca Lubin podczas którego wybierano delegatów na IX Zjazd Chorągwi Dolnośląskiej ZHP, który odbędzie się 18 października 2014r.

Do komisji wyborczej wpłynęły 3 wnioski :
hm. Pauliny Lew
pwd. Tomasza Natońskiego
phm. Katarzyny Rudnickiej

W wyniku jawnego głosowania delegatami Hufca Lubin na IX Zjazd Chorągwi Dolnośląskiej ZHP zostali :

hm. Paulina Lew
pwd. Tomasz Natoński

Gratulujemy !